İhbar Tazminatı Hesaplama


                                                                               İhbar Tazminatı Hesaplama 

Merhaba. İşçi ve işveren arasında imzalanan bir sözleşme olduğu için ayrılacak taraflar bu kararlarını karşı tarafa belli bir süre önce aktarmakla yükümlüdürler. Bu da şu manaya geliyor, eğer siz istifa ediyorsanız minimum 2 hafta öncesinden, eğer işveren sizi işten çıkaracaksa da gene minimum 2 hafta önceden bunu size tebliğ etmek durumundadır.

0 – 6 Aylık Çalışan İçin
2 Hafta
6 Ay – 1,5 Yıllık Çalışan İçin
4 Hafta
1,5 – 3 Yıllık Çalışan İçin
6 Hafta
3 Yıl ve Üzeri Çalışan İçin
8 Hafta

İhbar  tazminatı, işçinin iş kanunundan doğan hakkıdır. Çeşitli sebeplerle işten çıkartılan işçiye çalışma süreleri göz önünde bulundurularak verilen tazminattır. İşveren ve işçi, iş akdin feshinde bildirim sürelerine uymak zorundadır. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz.
İhbar tazminatından sadece gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bunun dışında her hangi bir yasal kesinti yapılmaz. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre işçi veya işveren, iş sözleşmesini yukarıda belirten bildirim sürelerine uymadan sona erdirirse bildirim süresine ait ücret tutarını ihbar tazminatı olarak öderler. İhbar tazminatı, işçinin hizmet süresine bakılarak hesaplanır. Herhangi bir iş sözleşmesinin feshi sonucunda ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğinde, brüt ücret esas alınmaktadır. İhbar tazminatı belirlenirken, işçiye ödenen temel ücretin yanında, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm ek ödeme ve menfaatlerin tutarları dikkate alınacaktır. Bu anlamda, işçiye yapılan yemek yardımları, yol yardımları, düzenli olarak verilmesi şartıyla ikramiyeler ve buna benzer tüm düzenli ödemeler, ihbar tazminatı hesabında belirleyici olmaktadır. Fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti gibi ücretler, ihbar tazminatının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İş Kanunumuzda ihbar süreleri haftalıktır.

(İhbar tazminatı hesabında haftalar toplanıp ay hesabı yapılmaz. Bir hafta 7 gün olarak kabul edilir)

 İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA GENEL FORMÜL

30 Günlük Brüt Ücret / 30 Gün=     Günlük Ücret
Çıkan Günlük Ücret * 7 Gün=            Haftalık Ücret
Kaç Haftalık İhbarı Varsa * Çıkan Haftalık Ücret=     Brüt Ücret
Gelir Vergisi: Brüt Ücret * 0,15 (%15)=
Damga Vergisi: Brüt Ücret * 0,00759 =
Brüt Ücret – (Gelir Vergisi + Damga Vergisi) = NET İHBAR TAZMİNATI

Bu bildirim süreleri; İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

ÖRNEK: Son 30 günlük brüt ücreti 2500 TL 4 yıllık bir personelin ihbar tazminatını hesaplarsak;
 8 haftalık ihbar tazminatı vermemiz gerekmektedir.

2500 / 30 gün = 83,33 TL Günlük
83,33 x 7 gün = 583,31 TL Haftalık
8 hafta x 583,31 = 4,666.48 TL Brüt İhbar Tazminatı
Gelir Vergisi : 4,666.48 x 0,15 (%15) = 699,972 TL
Damga Vergisi: 4,666.48 x 0,00759 = 35,41TL
4,666.48 - (699,972 + 35,41) = 3,931.098 TL NET İHBAR TAZMİNATI

Excel'de tablo olarak ihbar tazminatı hesaplama formülünü linkten indirebilirsiniz.

İhbar süresi ve tazminatıyla ilgili daha detaylı yazıya da bu
linkten ulaşabilirsiniz.


Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: