İşe Giriş BildirgesiSGK İşe Giriş Bildirgesi

İşe personel nasıl alınır? Hayır hayır mülakatlar, CV havuzu, aday bulma yöntemlerini kastetmiyorum. İşe personel alımının başta yasal olmak üzere süreçleri nasıl işler bunu anlatmak istiyorum.

Tüm o ilan yayımlama, aday davet etme, saatlerce süren mülakatları tamamlama aşamaları sona erdi ve adaylara pazartesi gel başla dediniz. Peki şimdi ne olacak?

1. Adım : Yasal mevzuat kısmı olan SGK İşe Giriş Bildirgesi

Genel olarak bilinmesi gereken ilk kural işe giriş bildirgelerinin işe giriş tarihinden 1 gün önce verilmesidir. Yani 10.03.2016 Perşembe başlayacak olan adayın girişi 09.03.2016 Çarşamba yapılmalıdır. Eğer bildirgenin verilmesi sadece resmi tatil gününe rastlarsa, bildirge verme süresi izleyen ilk günün sonuna kadar uzar. Pazartesi günü işe girecek işçiler için, Pazar günü tatil olduğundan işe giriş bildirgesi pazartesi verilirse bildirge zamanında verilmiş sayılır.

İşe giriş bildirgesi nasıl doldurulur?

İşe giriş bildirgesini elektronik ortamda bu adresten verebilirsiniz.Sosyal güvenlik numarası hanesine TC Kimlik numarası yazılır. Kişi yabancı uyruklu ise kurumun verdiği numara yazılır. TC kimlik numarasını yazdığınızda kişinin nüfus bilgileri ekrana gelecektir. Devam ettiğinizde bildirge ekranı açılır. Bu ekranda en üstte kişiyi işe aldığınız şirketinizin ismi yer alır. Birden fazla şirketiniz varsa, elemanı doğru şirkete aldığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim. Daha sonra sırayla işe giriş tarihi, sigorta kolu kalemleri bulunur. Sigorta kolu için kullanacağınız 2 genel kod vardır. “sıfır” “tüm sigorta kolları” (zorunlu) alanı genel olarak kullanılan alandır.

İşverence işe alınacak sigortalılar için nüfus cüzdanlarına göre üçer nüsha ve fotoğraflı olarak düzenlenecek örneği Ek-2 de bulunan "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" sigortalı işe başlatılmadan önce ilgili üniteye doğrudan verilir veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir. "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi"ne ünite tarafından genel evrak tarih ve giriş numarası verilir. Çok fazla sigortalının bildirilmesi halinde bildirgeye ek olarak işçilerin listesinin yer aldığı dizi pusulası eklenir. Böylece işçilerin bildirgeleri daha rahat takip edilir. "Sigorta Sicil Numarası", işverenlerce ilk defa bildirilen her sigortalıya kurumca "İl Kodu", "Ünite Kodu", "Tescil Yılı" ve "Sıra Numarası"nı ihtiva eden 13 haneli bir sigorta sicil numarası verilir. Bu numara Kurum kayıtlarına işlenerek işverene ve sigortalılara bildirilir.

Bildirgenin elektronik ortamda gönderilmesi sırasında;

* Eğer sigortalı part-time çalışan olacak ise “Kısmi süreli çalışan” seçeneği Evet olarak seçilerek “Zorunlu çalışılan gün sayısı” alanının doldurulması gerekmektedir. “4857 Sayılı Kanun” şeklinde başlayan cümledeki soruya “Evet ya da Hayır” cevabını vermeniz gerekir. Eğer eleman part-time çalışacaksa “Evet”i seçerek ayda kaç gün çalışacağını da burada belirtmeniz gerekir.  

Kısmi süreli iş sözleşmesine göre sigortalının 30 günlük süre içinde çalışması gereken toplam saat hesaplandıktan sonra bu süre 7,5’ a bölünecek ve bulunan sayı küsuratlı ise küsurat kısmı tam sayıya çevrilerek yazılacaktır. Örneğin günde 2,5 saat çalışmak üzere imzalanmış bir iş sözleşmesine göre, sigortalının 30 günlük süre içinde çalışacağı toplam saat 30 * 2,5 = 75 saat olacağından zorunlu çalışılan gün sayısı 75 / 7,5 = 10 olarak doldurulacaktır. Kısmi çalışma durumunu “Eksik Gün Bildirimi” ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile SGK’ya bildirmelisiniz. Eksik Gün Bildirm Formuna bu adresten ulaşabilirsiniz.

* Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka bir ilde tescil edilmiş bir işyerinde işe başlatılan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi sırasında, idari para cezasına maruz kalınmaması için istisnai durum bildiriyorum seçeneğinin altında yer alan, sigortalının naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverene ait başka bir işyerinde çalıştırılacağına dair kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.

* Eğer çalışacak sigortalının yaşlılık ve emeklilik aylığı alan bir kişi olması ve sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmak istemesi halinde “Sosyal Güvenlik Destek Primini” seçilir. Sigorta Kolu bölümüne, “0-Tüm sigortalı kolları (zorunlu)”, “sosyal güvenlik destek primi” seçilir. Ancak daha uygun olanı, emekli çalışana sigorta kolu tercihini sorun- sıfır mı, sekiz mi? Alacağınız cevaba göre oluşturacağınız “işe giriş bildirgesini” sigortalınıza imzalatın.

* Formda “İşyeri İşkolu” ve “Sigortalı meslek kodu” nu da girmelisiniz. Sigortalının “Görev Kodunu” ile adres ve telefon bilgilerini girdikten sonra, istisnai bir durum da bildirilmiyorsa son bir kez kontrol ederek işe giriş formunu tamamlayabilirsiniz. Eğer “işe giriş bildirgesi”ni iptal etmek isterseniz aynı gün içerisinde iptal edebilirsiniz.

* TC uyruklu işçilere ait işe giriş bildirgeleri TC kimlik numarası girilerek gönderilmektedir. Yabancı uyruklu sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce verilen ve 99 ile başlayan kimlik numarası ile elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce işe giriş bildirgesinin verilme süresi içinde henüz kimlik numarası verilmemiş ise, bu sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi mümkün olmadığından, bu bildirgeler kağıt ortamında düzenlenerek SGK’ya verilecektir.

İşe Giriş Bildirgelerinin Verilme Süresi

İşe giriş bildirgelerinin verilme süresi ile ilgili olarak Yasada, bazı istisnai sürelere yer verilmiştir. Yasanın 8. maddesine göre,

a) İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işyerlerinde, bir ay içinde işe alınan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde,

b) İnşaat, balıkçılık ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerinde işe başlayan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, sigortalının çalışmaya başladığı tarihte,

c) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlara ait işe giriş bildirgelerinin sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

d) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde verilmesi halinde bu bildirgeler de süresi içinde verilmiş kabul edilmektedir.

Örnek vermek gerekirse, ilk defa 10.01.2012 tarihinde üç işçi ile işe başlamış olan bir işverenin, bu işçilere ait işe giriş bildirgelerini 10.02.2012 tarihine kadar SGK’ya vermesi halinde süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

İşe giriş bildirgelerinin verilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bu bildirgeler resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde verildiği takdirde yine süresi içinde verilmiş kabul edilmektedir. Bu nedenle, inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde Cumartesi ve Pazar günü işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgeleri Pazartesi günü; inşaat, balıkçılık ve tarım işyerleri dışındaki işyerlerinde Pazar ve Pazartesi günü işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgeleri Pazartesi günü SGK’ya verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

İşe Giriş Bildirgesi Zamanında Verilmezse Uygulanacak Yaptırımlar

Zamanında verilmeyen işe giriş bildirgesinde her bir sigortalı için,

1) Yasal süre geçtikten sonra verilirse 1 aylık asgari ücret;

2) Kurum tarafından tespit edilirse 2 asgari ücret;

3) 1 yıl içerisinde kurum tarafından tekrar tespit edilirse 5 asgari ücret idari para cezası söz konusudur.

Ancak işe giriş bildirgelerinin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kendiliğinden verilmiş olması ve tebliğ tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde asgari ücretin %18,75’nin ödenmesi durumunda geri kalan kısım ceza iptal edilmektedir.

İşe Giriş Bildirgelerinin Gönderilme Şekli

İşverenler, sigortalı işe giriş bildirgelerini SGK’ya E-SGK kanalıyla elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuşlardır. Bu nedenle işe giriş bildirgeleri SGK’ya yasal süresi içinde elden verildiği veya posta kanalıyla gönderildiği durumlarda dahi, süresi dışında verilmiş gibi idari para cezası uygulanmaktadır.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: