Kıdem Tazminatı


Kıdem Tazminatı

Merhaba. Kıdem Tazminatı çeşitli sebeplerden dolayı personelin işveren tarafından iş akdi fesih edildiğinde personele ödediği tazminattır. Personel kendi isteği ile işten ayrılıyorsa kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ayrıca kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi için tam bir yılın dolması gereklidir. Kıdem yılı 365 gün kabul edilir. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi 0,00759 yapılır. Aynı işverene bağlı olarak birden fazla işyerinde çalışan işçinin hizmetleri birleştirilir. Kıdem tazminatı karşısında, iş yerinin devri yapılsa bile eski işveren ve yeni işveren birlikte sorumludurlar.

İşçinin çalıştığı her geçen yıl için 30 günlük brüt ücret karşılığında kıdem tazminatı hesaplanır.  Bir yıldan artan sürelerde günlük olarak hesaplanıp toplama eklenir.  Brüt ücrete süreklilik arz eden ikramiye, prim, yol yemek yakacak yardımı gibi parayla ölçülen tüm ödemeler katılır. Buna giydirilmiş brüt ücret adı veriliyor.

Kıdem tazminatı yüksek maaşlarda tavana göre hesaplanır. Bu tavan her sene devlet tarafından belirlenir. Yani siz 10 bin lira brüt ücret de alsanız, çalıştığınız yıl en fazla belirlenen üst sınırla çarpılıyor.

2017 yılı için kıdem tazminatı tavanı

01.01.2017 - 30.06.2017 : 4.426,16 TL

Kıdem Tazminatının Ödeneceği Durumlar

*İşçi niteliği taşımak,
*Sözleşmenin kanunda öngörülen biçimde sona ermesi,
*İşveren tarafından sözleşmenin feshi, (sağlık ve zorunlu sebep, 17. madde)
*İşçi tarafından sözleşmenin feshi, (sağlık, ahlak kuralları ve zorunlu sebep)
*En az 1 yıl kıdem bulunması,
*Askerlik nedeniyle fesih,
*Emeklilik nedeniyle fesih,
*Kadınların evlilik nedeniyle işten ayrılması,
*İşçinin ölümü.

Kıdem Tazminatına Esas Olmayan Ödemeler

 • Fazla mesai ücretleri,
 • Doğum, ölüm, evlenme yardımları,
 • Hafta tatili ve yıllık izin yardımları,
 • Hastalık ve doğal afet yardımları,
 • Yolluklar ve seyahat harcamaları,
 • Eğitim yardımı
 • İş elbisesi ve kişisel koruyucu bedelleri
Kıdem Tazminatına Esas Olan Ücret ve Ödemeler

 • Asıl brüt ücret
 • Devamlılık arz eden prim ve ikramiyeler,
 • Devamlılık arz eden tazminatlar,(Kasa, mali sorumluluk, unvan, imza, vb.)
 • Aile yardımı,
 • Yiyecek, yakacak, giyecek, vb.
 • Toplu taşım kartı, araç tahsisi,
 • Özel sigortalar
 • Bayram ve izin harçlıkları,
 • Öğrenim yardımı, burslar
Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Ay bazında süreklilik göstermeyen ödemeler kıdem tazminatı matrahına dahil edilmez. (Yargıtay’a göre yılda 3 ay ödenen prim, ikramiye vb. sürekli sayılmalıdır)

Kıdem tazminatı kural olarak derhal, tek seferde ve nakden ödenmelidir

Zamanında ödenmeyen kıdem tazminatına mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Kıdem tazminatı hesaplamasında sadece Damga Vergisi kesintisi yapılır. (% 0,00759)

Kıdem tazminatı hesaplamasında Tavan Matrahı uygulaması vardır. Kıdem tazminatı tavanı 4.426,16  TL (2017 Yılı).

Kıdem tazminatında zaman aşımı 10 yıldır.

Kıdem Tazminat Hesaplama Formülü

YIL HESABI: Giydirilmiş Ücret * Çalışılan Yıl
AY HESABI: Giydirilmiş Ücret / 12 * Çalışılan Ay
GÜN HESABI: Giydirilmiş Ücret / 365 * Çalışılan Gün,
------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++
Kıdem Tazminatı (Brüt) = Yıl+Ay+Gün
Damga Vergisi: Kıdem Tazminatı (Brüt) * 0,00759
NET KIDEM TAZMİNATI = Brüt – Damga Vergisi

ÖRNEK: Son 30 günlük brüt maaşı 2200 TL olan ve 10 yıl çalışan bir personelin kıdem tazminatını hesaplarsak;

10 yıl x 2200 brüt maaş = 22000 TL Brüt Kıdem Tazminatı
Damga Vergisi: 22000 x 0,00759 = 165 TL
22000 TL – 165 TL = 21.835 TL NET KIDEM TAZMİNATI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK : 5 yıl 8 ay ve 10 gün çalışan bir personelin kıdem tazminatını hesaplarsak;
* İşçinin brüt ücreti : 1134 TL
* 5 yıllık tazminat: 5 x 1200= 6000 TL
* 8 aylık tazminat: 1200/12 x 8 = 800 TL
* 10 günlük tazminat: 1200/360 x 10 = 33,3 TL
Damga Vergisi: 6833 TL x 0,00759 = 51,24 TL
6833 TL – 51,24 TL = 6.781 TL NET KIDEM TAZMİNATI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK : Son 30 günlük brüt maaşı 2500 TL olan ve 15 yıllık personelin kıdem tazminatını hesaplarsak;
10 yıl x 2500 brüt maaş = 37500 TL Brüt Kıdem Tazminatı
Damga Vergisi: 37500 x 0,00759 = 281,25 TL
37500 TL – 281,25 TL = 37.218,75 TL NET KIDEM TAZMİNATI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK: Son 30 günlük brüt maaşı 1500 TL olan ve 5 yıllık personelin kıdem tazminatını hesaplarsak;
* İşçinin brüt ücreti : 1500 TL              * Aylık yemek: 143 TL Aylık
* Aylık servis: 156 TL Aylık
* Yıllık en son verilen yakacak yardımı: 500 TL Yıllık / 12 Aylık = 41,67 TL
* Yıllık Bayram yardımı: 500 TL Yıllık / 12 Aylık = 41,67 TL
* Giydirilmiş toplam brüt ücret: 1882,34 TL
5 yıl x 1882,34 TL Giydirilmiş brüt ücret = 9411,70 TL Brüt Kıdem Tazminatı
Damga Vergisi: 9411,70 x 0,00759 = 71,43 TL
9411,70 TL - 71,43 TL = 9340,27 TL NET KIDEM TAZMİNATI

Saygılarımla,
iKMania0 yorum: