Yetkinlik Yönetimi - Temel Yetkinlikler


Yetkinlik Yönetimi - Temel Yetkinlikler

Merhaba. Yetkinlik Yönetimi işletmelerde İnsan Kaynakları Mimarisini oluştururken en önemli temel adımı oluşturmaktadır. 

>Yetkinlik Sözlüğü ile iş ve görev analizi oluşturulur,
>Yetkinlik Sözlüğü ile yetkinlik bazlı mülakatlar yapılır,
>Yetkinlik Sözlüğü ile Polivalans tablosu oluşturulur ve yetenek yönetimi yapılır,
>Yetkinlik Sözlüğü ile yetkinlik bazlı performans değerlendirme sonuçları özümsenir.

İşletmelerdeki Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi için Yetkinlik Yönetimi bel kemiği olmaktadır. Uzun uzadıya detaylı anlatılması gereken bu konuda ilk adımı mini yetkinlik sözlüğü oluşturmakla başlayabiliriz. Bunu yapabilmek içinde öncelikle temel-fonksiyonel-yönetsel yetkinlikler nelerdir bunları tanımlamanız gerekmektedir. Öncelikle işletmelerin çoğunda bulunan temel yetkinlikleri tanımlamakla başlayalım.

TEMEL YETKİNLİKLER

Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edindiği bilgileri çalışma arkadaşları ya da görüşüne başvuranlar ile paylaşır.

Çalışan Odaklılık: Çalışanların beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru olarak belirler, uygun çalışma şartları sağlar.

Çözüm Odaklılık: İşinde karşılaştığı sorunları çözme, sonuç almak için çaba gösterme ve olaylara yapıcı tarzda yaklaşma göstermek.

Dürüstlük, İş Ahlakı ve Güvenilirlik: Verdiği sözleri yerine getirerek, iş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak karşısındakilerle güvene dayalı ilişkiler geliştirir.

Gelişime ve Değişime Yatkınlık: Değişime direnç göstermez, değişimi Kurum yararına yorumlar ve destekler.

Girişimcilik ve Sorumluluk Alma: İşinin gerektirdiği konularda çekingen davranmaz, sorumluluk almaktan kaçınmaz, gerektiğinde işin sağlıklı yürümesi için ilgili riskleri de göz önünde bulundurarak inisiyatif kullanmaktan çekinmez.

Hesap Verebilirlik: Eylem ve konuşmalarından sorumludur, taahhütlerine uygun ve tutarlı davranışlarda bulunur.

Hizmet Yönelimi: Tüm çalışmalarında vatandaşa ve çalışanlara iyi hizmeti ön planda tutar.

İletişim Becerisi: Kurum içerisinde etkili iletişim becerileri sergiler ve güvene dayalı ilişkiler geliştirir. Diğerlerinin katkısının ve düşüncelerinin önemli olduğunu hissettirerek pozitif ilişkiler kurar.

İşbirliğine Açıklık: İşin gereklerinin yerine getirilmesi sırasında her türlü işbirliğine açıktır, başkalarının işbirliği ihtiyaçlarına maksimum seviyede cevap verir.

Kalite Odaklılık: Ürün ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak için yeni iş yapış yolları araştırır ve mevcut işleri iyileştirir.

Kendi Başına İş Yapma: Bir başkasının yönlendirmesine ve yardımına gerek kalmadan işiyle ilgili gereken çalışmaları yapar.

Kaynakları Etkin Kullanma: Kaynakları israf etmeme, etkin ve verimli kullanma ve kaynaklardan en yüksek verimi almak için çaba göstermek. Amaçlara ulaşmak için gerekli finansal, zaman, işgücü  ve malzeme kaynaklarını verimli ve akılcı bir biçimde kullanır. İsrafı önlemek için çaba gösterir ve/veya gerekli önlemleri alır.

Kurallara Uyma: Tüm faaliyetlerinde bildirilmiş kurallara uygun hareket eder. İnisiyatif kullanılması gereken durumlar haricinde kuralları yıkmaya çalışmaz.

Kurumsal Farkındalık: Şirket kültürünü, politikasını, normlarını ve hedeflerini anlama, kurumun değerlerini, ilkelerini ve etik anlayışını benimseme ve iş ortamında mevcut kural ve yönetmeliklere uygun davranışlarda bulunmaktadır.

Liderlik (Etkileme ve Yönlendirme): Ortak amaç doğrultusunda hareket etme, performansı artırma yönünde motive etme ve yönlendirme.

Müşteri Odaklılık: Hizmet yada ürün sunulan iç ve dış müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini anlama, müşteri  odaklı hizmet anlayışını benimseme, müşterileri dinleme ve anlama, müşterilerin ihtiyaçlarını etkinlikle  yorumlayarak kaliteli hizmete ilgi ve bağlılık gösterme, müşteri beklentilerine, ihtiyaçlarına ve memnuniyetine en yüksek önemi verme

Öğrenmeye Açıklık: Konusu ile ilgili yeni bilgiler edinme, becerilerini geliştirme, güncel kalabilmek için öğrenmeye istekli ve araştırmacı olmak.

Özgünlük: Standart uygulamaların dışındaki her türlü çalışmasında özgün fikirler üretir ve uygular.

Proaktif Olma: Olaylar ve durumlar gerçekleştikten sonra harekete geçmek yerine öncesinde yapılması gerekenleri öngörür ve yapılması gerekenleri yapar.

Problem Çözme: Problemlerin çözümlenmesinde sorumluluk üstlenir, etkin çözümler önerir ve uygular.

Sakinlik/Soğukkanlılık: Zor durumlarda sakindir. Soğukkanlılığını koruyarak kararlarını alır ve davranışlarını düzenler.

Sonuç Odaklılık: İşin ifası sırasında istenen ve arzu edilen sonuçların elde edilmesine odaklanır. İşlerini sonuca, önem ve önceliklerine göre sıralar, arzu edilen çıktıların maksimize edilmesine çalışır.

Sosyal Olma: Etrafında bulunan kişiler ile sürekli etkileşim ve iletişim halindedir.

Sözlü İletişim ve Etki Yaratma: Hitabet yeteneği vardır, iletişim esnasında karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlar, iletmek istediği mesajı uygun tutum ve davranışları sergileyerek aktarır.

Strese Dayanıklılık: Bireysel problemler ile otorite, liderlik, güç, hedefler ve terminler gibi iş kaynaklı nedenlerle artan stresini işine ve ekip arkadaşlarına yansıtmaz ve başa çıkmasını bilir.

Süreçlere Dikkat: İşini yaparken süreç bazlı düşünür. İçinde yer aldığı süreçlerin daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli gerçekleştirilmesi için çaba harcar.

Takım Çalışması: İşbirliği ve dayanışma içinde çalışarak ekibin hedeflerine ulaşmasında aktif rol alır. Çalışma arkadaşlarıyla arasındaki etkileşimi olumludur, uyumlu ve geçimli bir tavır sergiler.

Tedbirlilik: Hataların oluşmadan önlenebilmesi için tedbirler alır veya alınması için bildirimde bulunur.

Uyumluluk: Yakın ve uzak çevresindeki çalışma arkadaşları ile uyum içerisinde çalışır.

Yenilikçilik: Gelişim ve değer yaratmak için yenilikleri izleme ve yenilikleri oluşturma.

Saygılarımla,
iKMania0 yorum: