İnsan Kaynaklarının Yaptığı SGK İşlemleri – Eksik Gün Bildirimi


İnsan Kaynaklarının Yaptığı SGK İşlemleri – Eksik Gün Bildirimi

Eksik Gün Bildirimi Nedir?

Merhaba. Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen
sigortalıların, 30 günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait Ek
10 raporuna eklenerek izleyen ayın sonuna kadar SGK İl Müdürlüğü’ ne bildirilmesi
şarttır. Eksik Gün Bildirim Formu, işçinin SSK gün sayısı 30 günden az olursa düzenlenir. Eksik Gün Bildirim Formu; İşçinin raporlu, ücretsiz izinli, bazı günler çalışmamasından veya saatlik ( part-time ) çalışma yapmasından ( Puantaj ) vb. durumlardan dolayı düzenlenir.

10 ve üzeri kişi çalışan yerlerde bildirimin e-bildirge üzerinden yapılması yeterlidir. 10 ve altı çalışan yerlerde ise imzalı puantaj kaydı, ücretsiz izin dilekçesi, eksik günle ilgili rapor, PTT aracılığıyla taahhütlü / iadeli taahhütlü ( tavsiyem iadeli taahhütlü ) gönderilmesi gerekir. Eksik Gün Bildirim Formu'nun " Aylık Prim ve Hizmet Belgesi " veya " E-Bildirge " verme süresi içerisinde elden SSK 'ya teslim edilmesi gerekir.

Rapor veya ücretsiz izin dilekçesi gelecek aya sarkıyorsa bu belgelerin birer fotokopisinin saklanması gerekir. Çünkü gelecek ay da bu belgelerin birer fotokopisinin gelecek ayın formuna eklenmesi gerekir.

Eksik Gün Bildirim Formu süresi içerisinde verilmediği takdirde, bu bildirim sonradan verilse de kabul edilmemektedir. Sonuç olarak eksik çalışan işçilerin eksik çalışmaları SSK tarafından kabul edilmemekte ve eksik günlerin matrahına isabet eden primler cezalı ve faiziyle istenmektedir. Ayrıca, asgari ücretin brüt tutarının 1/8 i kadar idari para cezası uygulanmaktadır.

j) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile birlikte ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

1) İstirahatli olduğunu gösteren resmi kuruluşlara ait sağlık tesisleri veya işyeri hekimlerince düzenlenmiş hekim raporu,
2) Ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
3) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk haline ilişkin belgeler,
4) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
5) En az işverenin imzasını havi puantaj kayıtları,
6) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği,sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu Ek:8 ekinde ilgili Üniteye verilir veya Acele Posta Servisi (APS), iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.

Eksik Gün Bildirimleri İçin Son Tarih Ne Zaman?

Eksik gün bildirmekle yükümlü olan işverenlerin “Eksik gün Bildirim Formlarını” ve eklerini ilişkin olduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar (takip eden ayın 23’üne kadar)  bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

EKSİK GÜN KODU
SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ
1
 İstirahat
3
Disiplin cezası
4
Gözaltına alınma
5
Tutukluluk
6
Kısmi istihdam
7
Puantaj kayıtları
8
Grev
9
Lokavt
10
Genel hayatı etkileyen olaylar
11
Doğal afet
12
Birden fazla
13
Diğer nedenler
15
Devamsızlık
16
Fesih tarihinde çalışmamış
17
Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18
Kısa çalışma ödeneği
19
Ücretsiz Doğum İzni
20
Ücretsiz Yol İzni
21
Diğer Ücretsiz İzin
22
5434 SK. ek 76, GM 192
23
Yarım çalışma ödeneği
24
Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: